Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras

GLOBOS CENTRAS


    vaikai_yra_vaikai_baneris1200x120.png
 Šalčininkų Globos centras (antrasis partneris) vykdo projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 veiklą. Projektas yra  įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“.
Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis
: 2018.12.31 – 2022.12.31

a_2.jpg    a1_1.png    
  aaa_1_1.jpg ŠALČININKŲ GC f_1.jpg
Projekto tikslas
 – 
įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę bei užtikrinti efektyvų Mobiliosios komandos darbą visose savivaldybėse. 

GLOBOS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS
     Pagrindinis globos centro veiklos tikslas užtikrinti, kad visiems globėjų globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.
Globos centro funkcijos:
1. Organizuoja budinčių globotojų, globėjų, įtėvių paiešką;
2. Konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;
3. Vykdo budinčių globotojų, globėjų, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programos);
4. Vertina budinčių globotojų, globėjų, įtėvių pasirengimą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programas ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau – VTAS) išvadai apie jų tinkamumą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti rengti;
5. Nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinamuose Šeimynų nuostatuose nustatyta tvarka;
6. Parenka vaikui budintį globotoją, globėją, pagal GIMK programas ir teikia jo kandidatūrą VTAS;
7. Vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, globėjų, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) mokymus pagal GIMK programas;
8. Ne rečiau kaip kas 6 mėnesius nuo dienos, kai budintis globotojas, globėjas baigia GIMK programas, vykdo budinčių globotojų, globėjų tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus vertinimą pagal GIMK programas ir teikia siūlymus VTAS dėl budinčių globotojų, globėjo tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus;
9. Dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų nustatyta tvarka;
10. Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, ir budintiems globotojams bei teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą);
11. Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų, šeimynų, bei globėjams,  šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams, jiems patiems prašant;
12. Teikia budintiems globotojams, globėjams intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ši pagalba teikiama įtėvių, šeimynos dalyvių ar bendruomeninių vaikų globos namų administracijos prašymu;
13. Organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir globėjams, šeimynos dalyviams;
14. Įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas. Globos centras gali suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui atstovauti vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose, organizacijose;
15. Kiekvieną mėnesį vaikui išlaikyti moka budinčiam globotojui pinigines lėšas ir atlygį už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam globotojui);
16. Vertina budinčio globotojo, globėjo vykdomos veiklos kokybę;
17. Pildo vaiko (kai nustatyta laikinoji globa (rūpyba) aplankymo aktą ir teikia susistemintą informaciją ir (ar) vaiko aplankymo akto kopiją VTAS, vadovaudamasis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintais Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais;
18. Bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
19. Bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, teikiančiais socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms;
20. Pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
21. Teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams);
22. Renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, globėjus, įtėvius ir keičiasi informacija su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, vaiko teisių specialistais;
23. Organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas globos centro specialistams, budintiems globotojams, esant poreikiui – ir globėjams;
24. Organizuoja ar inicijuoja globėjų, įtėvių, budinčių globotojų,  šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;
25. Atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams, įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams.

Globos centras: Bažnyčios g. 25, Šalčininkai
Tel.:(8 380) 52334, mob. +37061612885
Darbo laikas: Pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 8.00-15.45 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Globos centre dirba: Soc. darbuotojai/globos koordinatoriai: Maja Jaržinskienė tel.:+37067723047, Alicija Kolyško tel.:+37069578181, Irina Sobašek tel.:+37061827947, psichologė Žaneta Kanapickienė tel.: +37067564125, du atestuoti GIMK specialistai tel.838052334.
Informacija apie mokymus, savitarpio grupės ir pan. skelbiama svetainės www.salcininkuvaikai.lt NAUJIENOSE, Fb. Šalčininkų globos centras, savivaldybės www.salcininkai.lt  puslapyje...
Mokymų ir grupių susitikimų laikas derinamas individualiai.


Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras / Bažnyčios g. 25, Šalčininkai LT-17122, Šalčininkų rajonas
Svetainės dizainas: www.rkovzan.roxer.com
Svetainės palaikymas: www.etanetas.lt