Centrum pomocy rodzinie i dzieciom w Solecznikach

Nasze cele i zadania


      Celem Domu Dziecka jest zapewnienie znajdującemu się pod stałą lub czasową opieką dziecku opieki, wychowania, usług socjalnych, stworzenie odpowiednich warunków i otoczenia, w których mogłoby bezpiecznie rosnąć, rozwijać się i przygotować sie do samodzielnego życia w społeczeństwie.

nowe_sloneczko_1__1.jpg

Zadania Domu Dziecka:
1.ochrona praw i interesów dziecka;
zapewnienie bliskich rodzinnym warunków życia, odpowiednich wiekowi, zdrowiu i rozwojowi dziecka;
2. zapewnienie opieki dla dziecka, wychowania, jakości świadczonych usług socjalnych;
3. praca socjalna z dzieckiem i jego rodzicami, realizując plan czasowej opieki nad dzieckiem;
4. zapewnienie stworzenia i realizacji indywidualnego planu wychowania dziecka i świadzczenia mu usług socjalnych;
5. poznanie indywidualności dziecka, rozwój jego umiejętności, wychowanie jego cech fizycznych, duchowych i patriotycznych, stworzenie warunków do samodzielności dziecka, itp.
6. przygotowanie dziecka do samodzielnego życia i integracji w społeczeństwie, aby ono:
czułoby się pełnowartościowym obywatelem kraju, odpowiedzialnym za swoje postępowanie;
czułoby się bezpiecznie bez względu na rasę, kulturę, narodowosć lub poglądy religijne;
potrafiłoby kompetentnie zadbać o siebie i bliskich w życiu codziennym;
potrafiłoby rozwijać kontakty miedzyludzkie;
szanowałoby prawa i swobodę innych ludzi, pracę i majątek;
zdobyłoby średnie wykształcenie i przygotowanie zawodowe;
nabyłoby nawyki samodzielności, higieny osobistej, przygotowania do życia rodzinnego

Współpracować z:

instytucjami państwowymi i samorządowymi, rozwiązując kwestie pracy socjalnej z rodziną dziecka, poszukiwania opiekunów, adopcji;
rodzicami dziecka i jego rodziną, w celu odtworzenia lub utrzymania więzi rodzinnych.

Centrum pomocy rodzinie i dzieciom / Ul. Kościelna 25, Soleczniki, LT-17122
Rozwiązanie i wsparcie: www.etanetas.lt