Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras

Mūsų tikslai ir uždaviniai


VEIKLA

       Šalčininkų rajono šeimos r vaiko gerovės centro steigėjas – Šalčininkų rajono savivaldybė. Šalčininkų šeimos ir vaiko gerovės centras yra stacionari socialinės globos įstaiga, teikianti mišrias socialines paslaugas. Centrą sudaro padaliniai: bendruomeniniai vaikų globos namai, vaiko ir motinos krizių centras, globos centras. Įstaigoje gali būti įkurdinti našlaičiai, likę be tėvų globos vaikai, vaikai iš socialinės rizikos šeimų, kuriose neužtikrinamos tinkamos vaikų gyvenimo ir ugdymo sąlygos.
     Pagrindinis šeimosir vaiko gerovės centro socialinių paslaugų tikslas – užtikrinti globojamam, rūpinamam ir laikinai globos namuose apgyvendinamam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo) socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

    MŪSŲ TIKSLAS – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai globos namuose apgyvendinamam vaikui (toliau – vaikas) globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

 
      UŽDAVINIAI:
1.    Siekti, kad ugdytinis jaustųsi saugus ir laisvas, atsakingas už savo mokymąsi ir elgesį.
2.    Užtikrinti ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams.
3.    Padėti vaikams išsiugdyti teigiamą požiūrį į darbą, mokymąsi, gražią aplinką, gerbti ir tausoti visas materialines gėrybes.
4.    Ugdyti auklėtinių patriotiškumą, pilietiškumą, tautiškumą. Aktyviai dalyvauti savivaldybės ir respublikos inicijuotuose projektuose.
5.    Sudaryti sąlygas gilintis į Lietuvių tautos istoriją ir kultūros pagrindus: kalbą, dorines estetines nuostatas, vertybes, papročius. Plėsti ugdytinių supratimą apie kitų kraštų žmones, gamtą, kultūrą, Europos Sąjungą, integraciją.
6.    Kiekvienais kalendoriniais metais kiekvienam socialiniam darbuotojui sudaryti veiklos planą, kurį rengti atsižvelgiant į priskirtų vaikų interesus, pomėgius ir poreikius.

 
 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
VEIKLOS PROGRAMA 2019 M.


     

Dokumentai

ataskaita 2018

nuostatai.doc

pirkimu_planas 2017

forma 2 savivaldybes

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras / Bažnyčios g. 25, Šalčininkai LT-17122, Šalčininkų rajonas
Svetainės dizainas: www.rkovzan.roxer.com
Svetainės palaikymas: www.etanetas.lt