Šalčininkų Vaikų Globos Namai

Mūsų tikslai ir uždaviniai


VEIKLA

     Pagrindinė Šalčininkų rajono savivaldybės vaikų globos namų veiklos sritis – stacionari globos veikla. Globos namų steigėjas – Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.


      MŪSŲ TIKSLAS – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai globos namuose apgyvendinamam vaikui (toliau – vaikas) globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

 nowe_sloneczko_1__1.jpg
     GLOBOS NAMŲ UŽDAVINIAI:

     1.užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
     2.sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančais jo amžių, sveikatą ir brandą;
     3.užtikrinti vaikui globos (rūpybos), ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę:
     4.dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, įgyvendinant vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą; 
     5.užtikrinti, kad vaikų globos įstaigoje pagal įvertintus individualius vaiko poreikius būtų sudaromas ir įgyvendinamas individualus vaiko ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planas;
     6. pažinti vaiko individualumą, plėtoti gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatinti vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai, pasirenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas;
     7. rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje, kad jis:
     7.1.jaustųsi visaverte ir atsakinga už savo poelgius asmenybe;
     7.2.jaustųsi orus ir saugus dėl savo rasinės, kultūrinės, tautinės ar religinės tapatybės;
     7.3.gebėtų kompetentingai rūpintis savimi ir artimaisiais kasdieniniame gyvenime;
     7.4.gebėtų plėtoti savo socialinius tarpasmeninius santykius ir pasitikėjimą;
     7.5.gerbtų kitų asmenų teises ir laisves, darbą ir turtą;
     7.6.įsigytų bendrąjį išsilavinimą ir profesinį pasirengimą;
     7.7.įgytų savitarnos, asmeninės higienos, pasirengimo šeimai įgūdžius;
     8. bendradarbiauti su:
     8.1.valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis sprendžiant socialinio darbo su vaiko tėvų šeima organizavimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus;
     8.2.vaiko tėvais bei kitais jo artimaisiais giminaičiais, siekiant atkurti ar palaikyti  tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą
 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
VEIKLOS PROGRAMA 2018 M.


    VAIKO APGYVENDINIMAS

     Globos namuose gyvena 4 šeimynos po 8-10 vaikų. Tai vaikai:
    1. nuo 0 iki 18 metų vaikas, kuriam nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba be tėvų globos likęs vaikas tol, kol bus išspręstas jo globos (rūpybos) klausimas;
    2. vyresnis kaip 18 metų asmuo (jo prašymu ir steigėjo sutikimu), kai išlaikymas Globos namuose yra pratęstas iki jis baigs bendrojo lavinimo mokyklą;
    3. besimokantis ar studijuojantis buvęs Globos namų globotinis (jo prašymu ir Tarybos sutikimu), kai yra apgyvendintas jo mokymo ar studijų atostogų metu, jei tai neprieštarauja gyvenančių vaikų interesams;
    4. ne vyresnis kaip 24 metų buvęs Globos namų globotinis (asmens prašymu ir steigėjo sutikimu), kai jam yra paskirtas išlaikymas ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

   

Dokumentai

ataskaita 2017

musu nuostatai.doc

pirkimu_planas 2017

forma 2 savivaldybes

finansines bukles ataskaita 2-ojo vsafas 2 priedas

veiklos rezultatu ataskaita 3-iojo vsafas 2 priedas


 

Šalčininkų rajono vaikų globos namai / Šalčininkų km., LT-17121, Šalčininkų rajonas
Svetainės dizainas: www.rkovzan.roxer.com
Svetainės palaikymas: www.etanetas.lt