Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras

Globos centro veiklą reglamentuojantys dokumentai


vaikai_yra_vaikai_baneris1200x120.png
Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-1012 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

 

  Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-1013 „Dėl Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos Šalčininkų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

BUDINTIS GLOBOTOJAS – tai asmuo, kuris vaiką globoja savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepti vaiko poreikius ir kasdienę priežiūrą
BUDINČIO  GLOBOTOJO FUNKCIJOS:
o    prižiūri vaiką pagal globos centro ir paslaugų teikimo sutartį;
o    veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą;
o    nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus;
o    Globos trukmė: iki 12 mėnesių, kol vaikui baigsis laikinoji globa. Per šį laiką vaikas gali būti sugrąžintas į biologinę šeimą ar jam bus nustatyta nuolatinė globa, ar jis bus įvaikintas;
o    vienu metu gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 5 vaikų.
KOKIAS PASLAUGAS GAUNA BUDINTIS GLOBOTOJAS:
o    Individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos budinčiam globotojui ir globojamam vaikui (vaikams);
o    Savitarpio pagalbos grupės;
o    Profesinės kompetencijos tobulinimas ir supervizijos;
o    Tarpininkavimas institucijose;
o    Atokvepis (iki 30 kalendorinių dienų per metus);
o    Darbas komandoje su biologiniais vaiko tėvais;
o    Vaiko palydėjimas į nuolatinių globėjų ar įtėvių šeimą.

Budinčiam globotojui mokama:...

KAS YRA GLOBA (RŪPYBA)?:
https://vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/globa/kas-yra-globa-rupyba.html

  b_1.png

Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras / Bažnyčios g. 25, Šalčininkai LT-17122, Šalčininkų rajonas
Svetainės dizainas: www.rkovzan.roxer.com
Svetainės palaikymas: www.etanetas.lt